Lau­kia ban­dy­mo

Lietuvos Rytas - - 13 -

Pie­tų Ko­rė­ja nuo­gąs­tau­ja, kad kai­my­ni­nė Šiau­rės Ko­rė­ja jau šeš­ta­die­nį ga­li su­reng­ti nau­ją tarp­že­my­ni­nės ba­lis­ti­nės ra­ke­tos (ICBM) pa­lei­di­mą, nes tą die­ną ši už­da­ra vals­ty­bė švęs sa­vo val­dan­čio­sios par­ti­jos įkū­ri­mo me­ti­nes. Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį Šiau­rės Ko­rė­ja at­li­ko jau šeš­tą ir kol kas ga­lin­giau­sią bran­duo­li­nį ban­dy­mą.

Pchen­ja­nas pa­reiš­kė, kad sėk­min­gai iš­ban­dė ter­mobran­duo­li­nę bom­bą, ku­rią ga­li neš­ti ICBM. Lie­pą ši ša­lis iš­ban­dė dvi ra­ke­tas „Hwa­song-14“, o ana­li­ti­kai, iš­nag­ri­nė­ję jų skry­džių duo­me­nis, nu­sta­tė, kad šios ICBM ga­li pa­siek­ti že­my­ni­nę JAV te­ri­to­ri­ją, įskai­tant to­kius mies­tus kaip Los An­dže­las ir Či­ka­ga.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.