Nag­ri­nės re­kla­mą

Lietuvos Rytas - - 19 -

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­ta­ri­mą pra­dė­ti ty­ri­mą dėl bend­ro­vės „Nes­te Lie­tu­va“sklei­džia­mos dy­ze­li­no sa­vy­bių re­kla­mos, ga­lin­čios klai­din­ti var­to­to­jus.

Šis nu­ta­ri­mas pri­im­tas ga­vus Bio­de­ga­lų aso­cia­ci­jos skun­dą, pa­rem­tą Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų at­lik­to dy­ze­li­no sa­vy­bių ty­ri­mo iš­va­do­mis, kad vi­sų rū­šių tir­tas dy­ze­li­nas pa­si­žy­mi pa­na­šio­mis sa­vy­bė­mis.

Tuo me­tu „Nes­te Lie­tu­va“sklei­džia­mo­je re­kla­mo­je pa­brė­žia­ma, kad šio tink­lo par­duo­da­mas dy­ze­li­nas pra­na­šes­nis už ki­tus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.