Nau­jas va­do­vas

Lietuvos Rytas - - 19 -

„Anykš­čių vy­no“ga­my­bos di­rek­to­riu­mi ta­po J.Ka­no­pa (nuo­tr.).

Anks­čiau jis bu­vo at­sa­kin­gas už „Anykš­čių vy­no“ga­myk­los mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tų ren­gi­mą.

Ga­myk­lo­je, ku­rią val­do „MV Group Pro­duc­tion“, šiuo me­tu dir­ba 87 dar­buo­to­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.