Mo­kyk­la at­gaus sko­lą

Lietuvos Rytas - - 5 -

Iš­spren­dus daug me­tų tru­ku­sį gin­čą Len­ki­jos Sei­nų mies­te vei­kian­ti lie­tu­viš­ka „Ži­bu­rio“mo­kyk­la iš vie­tos val­džios at­gaus dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no eu­rų. Sei­nų val­džia pri­pa­ži­no, jog anks­tes­ni mies­to va­do­vai lie­tu­viš­kai mo­kyk­lai at­si­sa­ky­da­vo per­ves­ti da­lį lė­šų už kai ku­riuos vai­kus.

„Ži­bu­rio“mo­kyk­lą ir kar­tu vei­kian­tį dar­že­lį da­bar lan­ko 108 vai­kai. Iš Lie­tu­vos mo­kyk­la gau­na apie penk­ta­da­lį rei­kia­mų lė­šų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.