Ne­ri­mau­ti ne­rei­kia

Lietuvos Rytas - - 5 -

Lie­tu­va yra tin­ka­mai pa­si­ren­gu­si Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ren­gia­moms pra­ty­boms „Za­pad“ir ne­ri­mau­ti dėl jų ne­rei­kia. Tai pa­reiš­kė pre­mje­ras S.Sk­ver­ne­lis ir pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas M.Lin­gė.

Anot S.Sk­ver­ne­lio, ga­li­mų pro­vo­ka­ci­jų at­ve­ju ins­ti­tu­ci­jos tu­rė­tų elg­tis pa­kan­ka­mai ryž­tin­gai ir drą­siai, o M.Lin­gė pa­brė­žė, kad svar­bu vi­suo­me­nei į ga­li­mas pro­vo­ka­ci­jas rea­guo­ti be pa­ni­kos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.