As­me­ni­nė at­sto­vė

Lietuvos Rytas - - 5 -

Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vė prie UNESCO am­ba­sa­do­rė I.Vaišvi­lai­tė įtei­kė ski­ria­muo­sius raš­tus Tarp­tau­ti­nės fran­ko­fo­ni­jos or­ga­ni­za­ci­jos (TFO) ge­ne­ra­li­nei sek­re­to­rei M.Je­an. Am­ba­sa­do­rė pa­skir­ta Lie­tu­vos pre­zi­den­tės as­me­ni­ne at­sto­ve prie šios or­ga­ni­za­ci­jos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.