Pra­dė­jo ap­klau­są

Lietuvos Rytas - - 8 -

Aust­ra­li­jo­je va­kar pra­si­dė­jo­ap­klau­sa paš­tu dėl tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kų. Bal­sa­la­piai po vi­są di­džiu­lį že­my­ną bu­vo iš­siun­ti­nė­ti prieš nu­ma­to­mą įtemp­tą „taip“ir „ne“sto­vyk­lų ko­vą par­la­men­te.

Jei­gu dau­gu­ma aust­ra­lų bal­suos „taip“, vy­riau­sy­bė šiuo klau­si­mu su­rengs lais­vą bal­sa­vi­mą par­la­men­te. Jei­gu per bal­sa­vi­mą paš­tu bus pa­sa­ky­ta „ne“, par­la­men­to bal­sa­vi­mo ne­bus. Bal­sa­vi­mas paš­tu baig­sis lap­kri­čio 7 die­ną, jo re­zul­ta­tai bus pas­kelb­ti lap­kri­čio 15-ąją.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.