Ma­žiau mo­ki­nių

Lietuvos Rytas - - 3 -

Per pa­pil­do­mą pri­ėmi­mą į pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gas kvie­ti­mų su­lau­kė 8 645 as­me­nys. Per pag­rin­di­nį pri­ėmi­mą mo­ky­mo su­tar­tis pa­si­ra­šė apie 11 tūkst. jau­nuo­lių.

Pra­ėju­siais me­tais į pro­fe­si­nes mo­kyk­las bu­vo pri­im­ta ge- ro­kai dau­giau ne­gu šįmet – 23,7 tūkst. mo­ki­nių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.