Gra­si­na areš­tu

Lietuvos Rytas - - 7 -

Is­pa­ni­jos vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras va­kar nu­ro­dė pra­dė­ti bau­džia­mą­sias by­las prieš tuos ka­ta­lo­nų me­rus, ku­rie pa­lai­ko spa­lio 1 d. vyk­sian­tį re­fe­ren­du­mą. Pas­ta­rą­jį Mad­ri­das lai­ko ne­tei­sė­tu ir pag­ra­si­no su­im­ti tuos, ku­rie ne­bend­ra­dar­biaus su ty­rė­jais.

Pro­ku­ra­tū­ra nu­ro­dė iš­kvies­ti į teis­mą tuos me­rus, ku­rie jau yra su­ti­kę pa­dė­ti reng­ti bal­sa­vi­mą. Jie bus ap­klau­sia­mi kaip ofi­cia­lūs įta­ria­mie­ji, o ne­at­vy­ku­sie­ji bus areš­tuo­ja­mi.

At­si­sky­ri­mo nuo Is­pa­ni­jos sie­kian­ti Ka­ta­lo­ni­jos vy­riau­sy­bė pa­pra­šė 948 me­rų su­teik­ti pa­tal­pas bal­suo­ti. Lig šiol dau­giau kaip 700 ma­žes­nių sa­vi­val­dy­bių su­ti­ko da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­me.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.