Ne­be­liks de­fi­ci­to?

Lietuvos Rytas - - 11 -

Ki­tų me­tų biu­dže­tas bus per­tek­li­nis – taip pa­ža­dė­jo fi­nan­sų mi­nist­ras V.Ša­po­ka.

„Pla­nuo­ja­me per­tek­li­nį biu­dže­tą. Tai yra vie­na prie­mo­nių, kad eko­no­mi­ka ne­per­kais­tų, kad inf­lia­ci­ja nu­sto­tų aug­ti“, – sa­kė mi­nist­ras.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas S.Ja­ke­liū­nas tei­gė, kad ki­tų me­tų pa­ja­mos iš­lai­das ga­li vir­šy­ti ne dau­giau kaip 0,5 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.