Pri­ta­rė vien­bal­siai

Lietuvos Rytas - - 5 -

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį vien­bal­siai (90 – „už“) po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pre­zi­den­tės D.Gry­bauskai­tės pa­teik­toms Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­soms, ku­rio­mis sie­kia­ma di­din­ti bau­das už nu­si­kal­ti­mus, o korup­ci­jos by­lo­se bau­das su­sie­ti su ža­los dy­džiu, nu­si­kal­tė­lių gau­ta nau­da ar ky­šio su­ma. Pa­tai­sas to­liau svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.

Šiuo me­tu mi­ni­ma­li bau­da Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se yra 38 eurai (vie­nas mi­ni­ma­lus gy­ve­ni­mo ly­gis – MGL).

D.Gry­bauskai­tė pa­siū­lė, kad mi­ni­ma­li bau­da svy­ruo­tų nuo 570 eu­rų (15 MGL) už bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą iki 5,7 tūkst. eu­rų (150 MGL) už sun­kų nu­si­kal­ti­mą. Ju­ri­di­niam as­me­niui apa­ti­nė bau­dos ri­ba bū­tų 7,6 tūkst. eu­rų (200 MGL).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.