Dės­ty­to­jai iš už­sie­nio

Lietuvos Rytas - - 5 -

Šiais moks­lo me­tais Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se paskai­tas skai­tys dau­giau nei 100 už­sie­nio uni­ver­si­te­tų dės­ty­to­jų iš 36 ša­lių. 19 at­vyk­sian­čių dės­ty­to­jų – lie­tu­viai ar­ba lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čiai.

Dės­ty­to­jų iš už­sie­nio vi­zi­tams bus pa­skirs­ty­ta apie 270 tūkst. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.