Kai­rie­ji bal­suo­ja

Lietuvos Rytas - - 5 -

Ar­tė­ja prie pa­bai­gos So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos sky­rių bal­sa­vi­mas dėl bu­vi­mo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“. Sa­vo nuo­mo­nę jau pa­reiš­kus 55 sky­riams, iš 60 trauk­tis iš val­džios pa­siū­lė 42, lik­ti jo­je – 7, o per­si­de­rė­ti dėl ko­a­li­ci­jos su­tar­ties – še­ši sky­riai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.