Pra­dė­jo pra­ty­bas

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ru­si­jo­je ir Bal­ta­ru­si­jo­je va­kar pra­si­dė­jo bend­ros šių ša­lių ka­ri­nės pra­ty­bos „Za­pad 2017“(nuo­tr.).

Abie­jų ša­lių ka­riai bus su­telk­ti ne­to­li NATO vals­ty­bių Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Len­ki­jos sie­nų. Ša­lys bai­mi­na­si, kad Ru­si­ja, pri­si­den­gu­si pra­ty­bo­mis, ga­li il­gam dis­lo­kuo­ti sa­vo ka­rius pa­sie­ny­je.

Nė­ra aiš­kus pra­ty­bo­se da­ly­vau­sian­čių ka­rei­vių skai­čius. Mask­va nu­ro­dė, kad jų bus 12,7 tūkst., – tai yra ma­žiau nei 13 tūkst. ri­ba, nuo ku­rios, re­mian­tis tarp­tau­ti­niais su­si­ta­ri­mais, ste­bė­to­jams tu­ri bū­ti leis­ta vi­sa­pu­siš­kai ste­bė­ti pra­ty­bas.

Ta­čiau Bal­ti­jos ša­lys kal­ba apie 100 tūkst. ma­nev­ruo­se da­ly­vau­sian­čių ka­rei­vių. NATO šie­met su­stip­ri­no sa­vo pa­jė­gas ry­tuo­se: Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je bu­vo dis­lo­kuo­ti ba­ta­lio­nai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.