Eva­ka­vo mo­kyk­las

Lietuvos Rytas - - 8 -

Mask­vo­je dėl gau­tų ano­ni­mi­nių pra­ne­ši­mų apie aš­tuo­nias už­mi­nuo­tas mo­kyk­las va­kar bu­vo eva­kuo­ta maž­daug 9 tūkst. žmo­nių.

Anks­čiau Mask­vo­je bu­vo gau­ti 65 ano­ni­mi­niai pra­ne­ši­mai apie už­mi­nuo­tas vie­šą­sias vie­tas. Bu­vo eva­kuo­ta per 100 tūkst. žmo­nių.

Bu­vo gau­ta pra­ne­ši­mų apie ta­ria­mai už­mi­nuo­tas mo­ky­mo įstai­gas, pre­ky­bos cen­t­rus, ge­le­žin­ke­lio sto­tis, vieš­bu­čius ir ki­tas vie­šą­sias vie­tas. Dėl me­la­gin­gų pra­ne­ši­mų apie te­ro­ro ak­tus iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la, ap­lin­ky­bes aiš­ki­na­si spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.