Skam­bi­no var­pais

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ka­ta­li­kiš­kuo­se Fi­li­pi­nuo­se va­kar baž­ny­čių var­pai skel­bė vys­ku­pų va­do­vau­ja­mą pro­tes­tą prieš pre­zi­den­to R.Du­ter­te ka­rą su nar­ko­ti­kais. Po­li­ci­ja, vyk­dy­da­ma R.Du­ter­te pa­ža­dą iš­gy­ven­din­ti iš ša­lies nar­ko­ti­kus, jau nu­žu­dė dau­giau nei 3,8 tūkst. žmo­nių.

Var­pai vi­so­je ša­ly­je skam­bė­jo pen­kias mi­nu­tes nuo 20 val. vie­tos (15 val. Lie­tu­vos) lai­ku, pa­ger­biant žu­vu­siuo­sius ir pri­me­nant gy­vie­siems, kad krau­jo lie­ji­mas tu­ri liau­tis. Ri­tu­alas bus kar­to­ja­mas 40 va­ka­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.