Val­gys triu­šius

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ve­ne­su­elos pre­zi­den­to N.Ma­du­ro vy­riau­sy­bė pa­ren­gė pla­ną ša­ly­je veis­ti triu­šius ir ska­tin­ti val­gy­ti jų mė­są, nes ki­tus pro­duk­tus žmo­nėms sun­ku įpirk­ti dėl kri­zės.

Dėl pras­tos mi­ty­bos ša­ly­je be­veik 75 proc. gy­ven­to­jų ne­te­ko vi­du­ti­niš­kai 8,7 kg svo­rio. Už triu­šie­nos pro­jek­tą at­sa­kin­gas F.Ber­na­li ti­ki­no, kad žmo­nės pri­va­lo su­pras­ti, jog triu­šis yra ne na­mi­nis au­gin­ti­nis, o du su pu­se ki­lo­gra­mo mė­sos, ku­rio­je yra daug bal­ty­mų ir ma­žai cho­les­te­ro­lio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.