Nu­gai­šo il­ga­am­žė

Lietuvos Rytas - - 8 -

Ki­ni­jo­je nu­gai­šo se­niau­sia ne­lais­vė­je lai­ky­ta pa­sau­lio pa­n­da Ba­si (nuo­tr.). Jai bu­vo 37 me­tai (tai ati­tin­ka dau­giau kaip 100 žmo­gaus gy­ve­ni­mo me­tų).

Ba­si dau­gu­mą gen­tai­nių per­gy­ve­no be­veik dviem de­šimt­me­čiais – lais­vė­je pa­n­dos gy­ve­na vi­du­ti­niš­kai 20 me­tų, nors ne­lais­vė­je jų gy­ve­ni­mas pa­pras­tai trun­ka il­giau. Ki­ni­jo­je Ba­si bu­vo my­li­ma žvaigž­dė, jos gim­ta­die­niai daž­nai bū­da­vo šven­čia­mi su trenks­mu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.