Va­do­vas trau­kia­si

Lietuvos Rytas - - 9 -

Kau­no oro uos­tui tre­jus me­tus va­do­va­vęs B.Ka­spa­ras (nuo­tr.) spa­lio 11 d. pa­si­trauks iš pa­rei­gų.

Kol bus ras­tas nau­ja­sis va­do­vas, Kau­no oro uos­tui lai­ki­nai va­do­vaus Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius O.Mar­ten­sas.

Lie­tu­vos oro uos­tų tink­lui pri­klau­so oro uos­tai Vil­niu­je, Kau­ne ir Pa­lan­go­je. Per 2016 me­tus jie ap­tar­na­vo 4,8 mln. ke­lei­vių ir 52 tūkst. skry­džių. Va­sa­ros se­zo­no me­tu iš Lie­tu­vos oro uos­tų 17 avia­kom­pa­ni­jų skrai­di­na 69 kryp­ti­mis į 59 mies­tus 26 ša­ly­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.