Ne­lai­mės ke­liuo­se

Lietuvos Rytas - - 3 -

Per sa­vai­tę Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se už­re­gist­ruo­tas 91 eis­mo įvy­kis. Žu­vo trys žmo­nės: 18 me­tų leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ke­lei­vis, 36 me­tų vai­ruo­to­jas ir 48 me­tų pės­čia­sis. Su­žeis­ta 116 žmo­nių.

Per sa­vai­tę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pra­dė­jo 125 iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo ap­svai­gus nuo al­ko­ho­lio, kai nu­sta­ty­tas dau­giau nei 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.