Ri­ba – rug­sė­jo 23-io­ji

Lietuvos Rytas - - 3 -

„Taip ar­ba ne – rug­sė­jo 23-ią­ją“, – po So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­džio jos ly­de­ris G.Pa­luc­kas už­va­kar va­ka­re pa­tvir­ti­no, kad bū­tent tą die­ną ta­ry­ba ap­si­spręs dėl bu­vi­mo val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je.

Kol kas ne­aiš­ku, ar iš­ėjus iš ko­a­li­ci­jos bus rei­ka­lau­ja­ma vi­sų so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­tų mi­nist­rų pa­si­trau­ki­mo iš Vy­riau­sy­bės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.