Pa­lei­do ra­ke­tą

Lietuvos Rytas - - 13 -

Šiau­rės Ko­rė­ja pa­lei­do vi­du­ti­nio nuo­to­lio ba­lis­ti­nę ra­ke­tą. Ji pra­skrie­jo virš Ja­po­ni­jos ir nu­kri­to Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne.

Ši ra­ke­ta bu­vo pa­leis­ta pra­ėjus ke­lioms die­noms po to, kai Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­ba vien­bal­siai pri­ta­rė nau­joms sank­ci­joms Šiau­rės Ko­rė­jai. Jo­mis sie­kia­ma nu­baus­ti šią už­da­rą vals­ty­bę už jos šeš­tą bran­duo­li­nį ban­dy­mą, su­reng­tą anks­čiau šį mė­ne­sį. joms kan­di­da­tū­roms į mi­nist­rus tu­ri pri­tar­ti įsta­ty­mų lei­dė­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.