Įkur­tu­vės uos­te

Lietuvos Rytas - - 19 -

Klai­pė­dos jū­rų uos­te ati­da­ry­ta re­konst­ruo­ta kran­ti­nė su ša­lia nu­ties­tu nau­ju ge­le­žin­ke­liu ir ke­le­rius pa­sta­ruo­sius me­tus Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos „Be­ga“plės­tas vie­nas ga­lin­giau­sių že­mės ūkio pro­duk­tų kro­vos komp­lek­sų (nuo­tr.) Bal­ti­jos re­gio­ne.

Re­konst­ruo­ti kran­ti­nę ir nu­ties­ti ge­le­žin­ke­lį kai­na­vo apie 4 mln. eu­rų. Tuo me­tu „Be­gos“in­ves­ti­ci­jų, pa­da­ry­tų šio­je bu­vu­sio ce­liu­lio­zės fab­ri­ko te­ri­to­ri­jos da­ly­je, ku­ri iki 2010-ųjų ne­bu­vo pri­tai­ky­ta uos­to veik­lai, ap­im­tis sie­kia apie 50 mln. eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.