Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 28 -

2018 me­tus Klai­pė­da pas­kel­bė Spor­to me­tais. Tam pri­ta­rė uos­ta­mies­čio po­li­ti­kai, kai Eu­ro­pos spor­to sos­ti­nių ir mies­tų fe­de­ra­ci­ja „ACES Eu­ro­pe“Klai­pė­dai nu­ta­rė su­teik­ti 2018-ųjų Eu­ro­pos spor­to mies­to var­dą.

Bus sie­kia­ma į spor­ti­nę veik­lą ir ak­ty­vų lais­va­lai­kį įtrauk­ti kuo dau­giau žmo­nių, siū­ly­ti jiems nau­jų spor­ta­vi­mo for­mų, stip­rin­ti ta­len­tin­gų spor­ti­nin­kų pa­ieš­kas. Įver­tin­ta ir tai, kad Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė pir­mo­ji ša­ly­je pra­dė­jo mo­ky­ti plauk­ti vi­sus ant­ro­kus.

Po de­šim­ties die­nų per­trau­kos va­kar vėl pra­dė­jo va­ži­nė­ti marš­ru­ti­niai tak­si – su vai­ruo­to­jais pa­si­ra­šy­tos nau­jos lai­ki­no­sios su­tar­tys. Se­no­sios bu­vo pa­si­bai­gu­sios. Kad jos bū­tų pa­si­ra­šy­tos, mik­ro­au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai ke­le­tą dier­nų su­sta­ty­da­vo sa­vo au­to­mo­bi­lius prie sa­vi­val­dy­bės ar me­ri­jos ir su­ra­šė ne vie­ną pe­ti­ci­ją mies­to va­do­vams.

Nuo Nau­jų­jų me­tų į gat­ves iš­rie­dės nau­ji že­mag­rin­džiai mik­ro­au­to­bu­sai, juo­se ga­lios ir elekt­ro­ni­niai bi­lie­tai, su ku­riais ga­li­ma va­žiuo­ti ir di­džiai­siais au­to­bu­sais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.