De­gai­čiai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Tel­šių ra­jo­no mies­te­ly­je trak­to­ri­nin­kas su­arė apie 10 met­rų as­fal­tuo­to ke­lio. Ma­no­ma, kad tai pa­da­ry­ta ne­ty­čia.

Kal­ti­nin­kui grei­čiau­siai ne­pa­vyks iš­si­suk­ti nuo at­sa­ko­my­bės, nes yra liu­di­nin­kų, ma­čiu­sių, koks trak­to­rius nu­leis­tu plū­gu va­žia­vo ir su­ga­di­no ke­lio dan­gą.

Ma­no­ma, kad ieš­ko­mas ūki­nin­kas ži­no, ką pa­da­rė, mat iš­dra­s­ky­to as­fal­to ga­ba­lus su­dė­lio­jo ant ke­lio, ma­tyt, taip ban­dy­da­mas už­g­lais­ty­ti sa­vo juo­dą dar­bą. lik­to su glo­bė­ja. Esą pa­sta­ro­ji jai ke­lis kar­tus tren­kė į vei­dą, tam­pė už plau­kų, spy­rė į nu­ga­rą.

Me­di­kai konsta­ta­vo kak­lo, juos­mens su­mu­ši­mus. Pa­aug­lė, ku­rią smur­tu įta­ria­ma mo­te­ris glo­bo­ja nuo ma­žens, bu­vo ap­gy­ven­din­ta bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.