Bar­gai­liai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Ket­vir­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ga­vo pra­ne­ši­mą, kad į na­mus jau ke­lin­tą die­ną ne­grįž­ta gry­bau­ti iš­ėju­si 61 me­tų Pa­pu­šy­nio kai­mo (Rad­vi­liš­kio r.) gy­ven­to­ja.

Din­gu­sią gry­bau­to­ją pa­rei­gū­nai apie 18 va­lan­dą ra­do Bar­gai­lių miš­ke. Tris nak­tis miš­ke pra­lei­du­si mo­te­ris bu­vo są­mo­nin­ga, ta­čiau stip­riai su­ša­lu­si. Pa­si­kly­du­si gry­bau­to­ja bu­vo ras­ta maž­daug ke­tu­ri ki­lo­met­rai nuo pag­rin­di­nio ke­lio.

Su­ras­ta mo­te­ris me­di­kų pa­gal­bos at­si­sa­kė, to­dėl bu­vo per­duo­ta ar­ti­mų­jų glo­bai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.