Šiau­liai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Lie­po­rių par­ke šiau­lie­čiams sig­na­ta­rams at­min­ti su­kur­tą alė­ją nu­nio­ko­jo van­da­lai.

Iiš­var­ty­tus me­de­lius ir iš­lau­žy­tas at­ra­mas ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pa­ste­bė­jo ket­vir­ta­die­nį ry­te.

Van­da­lams ne tik už­kliu­vo ne­se­niai pa­so­din­ti me­de­liai, me­di­nės jų at­ra­mos, bet ir bu­vo iš­ter­lio­tos at­mi­ni­mo len­tos.

Nau­ji ąžuo­liu­kai šio­je alė­jo­je bu­vo pa­so­din­ti vos prieš sa­vai­tę Šiau­liams šven­čiant 781-ąjį gim­ta­die­nį. Tuo­met čia bu­vo ati­deng­tos ir at­mi­ni­mo len­tos 1918 me­tų Va­sa­rio 16-osios Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rams.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.