Ne­rin­ga

Lietuvos Rytas - - 28 -

Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Ni­dos me­no ko­lo­ni­ja pri­pa­žin­ta ge­riau­siu 2016 me­tų re­kre­aci­nės ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­niu. Į šį ti­tu­lą pre­ten­da­vo de­vy­ni iš­skir­ti­niai ša­lies ob­jek­tai, ta­čiau kon­kur­so ko­mi­si­jos na­riams ne­ki­lo abe­jo­nių, kad pir­mo­ji vie­ta ati­ten­ka ar­chi­tek­tų To­mo Pet­rei­kio, Gus­tės Kan­čai­tės, švie­saus at­mi­ni­mo Al­gi­man­to Kan­čo ir Gy­tau­tės Gru­žauskai­tės kū­ri­niui.

Į ge­riau­sių­jų tre­je­tą pa­te­ko dvie­jų ly­gių san­kry­ža Ma­ri­jam­po­lė­je ir Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cent­ras Vil­niu­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.