Laz­di­jai

Lietuvos Rytas - - 28 -

Ant­rą ša­ly­je pa­ro­dą „Mė­si­nės gal­vi­ji­nin­kys­tės pa­no­ra­ma“bu­vo pa­ti­kė­ta su­reng­ti ra­jo­nui, ku­rį gar­si­na aubra­kų ir ki­tų mė­si­nių gal­vi­jų au­gin­to­jai.

Ap­tva­ruo­se be­si­il­sin­tys gal­vi­jai, sma­gus auk­cio­nas, že­mės ūkio tech­ni­ka, se­mi­na­rai vi­lio­jo su­au­gu­siuo­sius. Ma­žie­siems links­min­tis iš šie­no ir šiau­dų ri­ti­nių bu­vo pa­sta­ty­ta Ga­lo­vė­jaus pi­lis, prie ku­rios no­riai fo­to­gra­fa­vo­si jų tė­ve­liai ir ki­ti pa­ro­dos lan­ky­to­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.