Pre­ten­duo­ja į pre­mi­jas

Lietuvos Rytas - - 5 -

Į Na­cio­na­li­nes kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas, ku­rios bus įteik­tos ki­tų me­tų Va­sa­rio 16-ąją, pre­ten­duo­ja 41 kū­rė­jas. Kas­met ski­ria­mos ne dau­giau kaip še­šios pre­mi­jos, kiek­vie­nos dy­dis – 30,4 tūkst. eu­rų. E.Rin­ke­vi­čius su­si­ta­rė, kad stei­gia­mas Bal­tų ap­do­va­no­ji­mas, ku­ris bus ski­ria­mas už lie­tu­vių ir lat­vių kal­bų, li­te­ra­tū­ros, is­to­ri­jos ty­ri­nė­ji­mų ir ki­tos pa­na­šios veik­los pro­pa­ga­vi­mą.

Bal­tų vie­ny­bės die­na mi­ni­ma rug­sė­jo 22-ąją, pri­si­me­nant 1236 m. vy­ku­sį Sau­lės mū­šį. žmo­nių var­dai ir su­nai­kin­tų žy­dų bend­ruo­me­nių pa­va­di­ni­mai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.