Pa­tei­kė kal­ti­ni­mus

Lietuvos Rytas - - 13 -

Dėl ban­dy­mo su­reng­ti iš­puo­lį Lon­do­no met­ro trau­ki­ny­je po­li­ci­ja pa­tei­kė kal­ti­ni­mus 18-me­čiam A.Has­sa­nui. Jis kal­ti­na­mas pa­si­kė­si­ni­mu nu­žu­dy­ti.

30 ke­lei­vių bu­vo su­žeis­ta, kai met­ro­po­li­te­no trau­ki­ny­je Lon­do­no Par­sons Gri­no sto­ty­je pra­ėju­sį penk­ta­die­nį per ry­ti­nį eis­mo pi­ką bu­vo de­to­nuo­ta bom­ba.

Pa­rei­gū­nai pa­lei­do du iš še­šių vy­rų, ku­rie bu­vo areš­tuo­ti dėl pra­ėju­sios sa­vai­tės ne­pa­vy­ku­sio sprog­di­ni­mo Lon­do­no met­ro­po­li­te­no trau­ki­ny­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.