Už­si­lieps­no­jo lėk­tu­vas

Lietuvos Rytas - - 13 -

Stam­bu­lo pag­rin­di­nia­me tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te tūp­da­mas ava­ri­niu bū­du su­du­žo ir už­si­lieps­no­jo pri­va­tus lėk­tu­vas. Per ava­ri­ją bu­vo su­žeis­ti ke­tu­ri žmo­nės.

Dėl in­ci­den­to bu­vo lai­ki­nai už­da­ry­tas Ata­tür­ko tarp­tau­ti­nis oro uos­tas.

Kiek vė­liau oro uos­tas at­nau­ji­no dar­bą, bet skry­džiai vė­la­vo.

Lėk­tu­vas nu­sly­do nuo ta­ko ir už­si­de­gė, ta­čiau ja­me bu­vę žmo­nės su­ge­bė­jo sa­va­ran­kiš­kai iš jo iš­lip­ti.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.