Įt­vir­ti­no re­for­mas

Lietuvos Rytas - - 13 -

Pran­cū­zi­jos pre­zi­den­tas E.Mac­ro­nas va­kar pa­si­ra­šė do­ku­men­tus dėl es­mi­nių Pran­cū­zi­jos su­dė­tin­go dar­bo ko­dek­so po­ky­čių, pa­vers­da­mas re­for­mas įsta­ty­mu ir įtvir­tin­da­mas jas pra­ėjus ke­tu­riems mė­ne­siams nuo val­dy­mo pra­džios.

Ma­si­nių pro­tes­tų su­kė­lu­sios nau­jo­sios prie­mo­nės su­teiks dau­giau lanks­tu­mo darb­da­viams de­rė­tis su dar­buo­to­jais dėl už­mo­kes­čio ir dar­bo są­ly­gų ir leis leng­viau at­leis­ti dar­buo­to­jus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.