Aly­tus

Lietuvos Rytas - - 24 -

Ket­vir­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­ta nau­ja – Pi­lia­kal­nio – gat­vė. Ji drie­kia­si vaiz­din­gu Ne­mu­no kran­tu pi­lia­kal­nio link. Anks­čiau čia bu­vo sun­kiai įvei­kia­mas siau­ras žvyr­ke­lis.

Pakran­tės šlai­tus pa­puo­šė nuo šlai­tų slin­ki­mo sau­gan­čios pu­sės ki­lo­met­ro il­gio ak­me­ni­nės sie­ne­lės – ga­bio­nai. Paklo­tas as­fal­tas, įreng­ta lie­taus ka­na­li­za­ci­ja, ap­švie­ti­mas, pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams skir­ti ša­li­gat­viai, o pa­ne­mu­nė­je – tre­ni­ruok­liai, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, ke­pi­mo erd­vė.

Klai­pė­dos ga­le­ri­ja ple­čia val­das – vie­ną iš sa­vo eks­po­zi­ci­jų ga­le­ri­ja per­kė­lė į se­na­mies­ty­je ša­lia Da­nės upės įsi­kū­ru­sį vieš­bu­tį „Mi­cha­el­son“. Jau­kio­se vieš­bu­čio erd­vė­se ati­da­ry­ta pa­ro­da „Klai­pė­dos mies­tas ir jū­ri­nis pei­za­žas me­ne“– skir­tin­gų kar­tų ta­py­to­jai iš uos­ta­mies­čio, Vil­niaus ir Kau­no sa­vi­tai per­tei­kė Klai­pė­dos ur­ba­nis­ti­nį pei­za­žą, jū­ros, uos­to vaiz­dus.

Per­nai Klai­pė­dos ga­le­ri­jos fi­lia­lu ta­po „Mer­ce­des-Benz“au­to­mo­bi­lių cent­ras.

Erd­vi­a­me sa­lo­ne bu­vo su­reng­tos ke­lios ta­py­bos pa­ro­dos. ną. Anks­tes­niais me­tais pas­ku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Gargž­duo­se ta pro­ga su­si­rink­da­vo ke­li tūks­tan­čiai žmo­nių su sa­vo šu­ni­mis, ka­tėmis, deko­ra­ty­vi­niais triu­šiais, žiur­kė­nais ir ki­tais nu­my­lė­ti­niais.

Čia vyks dre­suo­tų šu­nų pa­si­ro­dy­mai, kon­kur­sai, orien­ta­vi­mo­si var­žy­bos, bus ren­ka­mas sti­lin­giau­sias ir į šei­mi­nin­ką pa­na­šiau­sias au­gin­ti­nis, bus ga­li­ma iš­mok­ti pa­si­ga­min­ti žai­s­lą ke­tur­ko­jui.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.