Ma­ri­jam­po­lė

Lietuvos Rytas - - 24 -

Tre­čia­die­nį prieš vi­dur­die­nį po­li­ci­jos, ug­nia­ge­sių ir grei­to­sios pa­gal­bos eki­pa­žai sku­bė­jo į P.Vai­čai­čio gat­vę. „Stop“juos­to­mis bu­vo ap­tver­tas tei­si­nin­ko bei po­li­ti­kos vei­kė­jo And­riaus Bu­lo­tos (1872– 1941) na­mas, įra­šy­tas į kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą.

Na­mas pa­sta­ruo­ju me­tu re­no­vuo­ja­mas. Per­den­gi­mo spa­liuo­se bu­vo ras­tos dvi gra­na­tos ir šo­vi­nių. Kas čia ga­lė­jo slėp­ti sprog­me­nis – ne­ži­nia.

Au­to­mo­bi­lių re­mon­tu už­si­iman­čios bend­ro­vės sa­vi­nin­kas krei­pė­si į po­li­ci­ją, kai so­cia­li­nia­me tink­le ap­ti­ko gra­si­ni­mą pa­deg­ti jo įmo­nę.

Vie­nas ma­ri­jam­po­lie­tis vie­šo­je erd­vė­je pa­si­skun­dė, jog bu­vo pras­tai su­re­mon­tuo­ta jo ma­ši­na. Šią ži­nią per­skai­tęs ko­men­ta­to­rius raš­tu lep­te­lė­jo pa­siū­ly­mą pa­deg­ti ir at­si­dū­rė tei­sė­sau­gos aki­ra­ty­je.

Ka­na­pių plan­ta­ci­ją, ku­rią prie so­dy­bos slė­pė krū­my­nai, au­gi­nan­tis 39 me­tų vy­riš­kis įkliu­vo su įkal­čiais ir bu­vo su­im­tas trims mė­ne­siams.

Be to, pa­rei­gū­nų tar­ny­bi­nis šuo užuo­dė šie­ne pa­slėp­tus du di­de­lius mai­šus, pri­kimš­tus ka­na­pių. Ma­ri­jam­po­lie­čiui gre­sia iki 10 me­tų ka­lė­ji­mo.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.