Nu­bau­dė pi­ke­tuo­to­jus

Lietuvos Rytas - - 4 -

Va­kar 5 val. ry­to iš sos­ti­nės S.Dau­kan­to aikš­tės už Su­si­rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tų pa­žei­di­mą į po­li­ci­jos įstai­gą dėl pro­to­ko­lo su­ra­šy­mo pri­sta­ty­ti trys as­me­nys. Jie nu­baus­ti už tai, kad ren­gė pi­ke­tą po 22 val., nors tai drau­džia­ma, ne­iš­mon­ta­vo ir ne­pa­ša­li­no pa­la­pi­nių sten­dų bei ki­tų su ak­ci­ja su­si­ju­sių agi­ta­ci­nių prie­mo­nių.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai skel­bė S.Dau­kan­to aikš­tė­je pra­dė­ję ne­ter­mi­nuo­tą ba­do ak­ci­ją, ku­ria pro­tes­tuo­ja prieš esą įsta­ty­mų ne­si­lai­kan­čius teis­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.