Drau­gys­tė su Ti­be­tu

Lietuvos Rytas - - 4 -

Su Ki­ni­jai pri­klau­san­čio Ti­be­to dva­si­niu ly­de­riu Da­lai La­ma sek­ma­die­nį su­si­ti­kę Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai pra­ne­šė ke­ti­nan­tys at­kur­ti anks­čiau Sei­me vei­ku­sią drau­gys­tės su Ti­be­tu gru­pę.

Su­si­ti­ki­me su In­di­jo­je gy­ve­nan­čiu Da­lai La­ma da­ly­va­vo ir Lat­vi­jos bei Es­ti­jos po­li­ti­kai. Šių vals­ty­bių par­la­men­tuo­se yra to­kios ry­šių su Ti­be­tu gru­pės.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.