Ap­skun­dė at­lei­di­mą

Lietuvos Rytas - - 4 -

Bu­vęs Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vas D.Ku­p­rys teis­mui ap­skun­dė že­mės ūkio mi­nist­ro spren­di­mą at­leis­ti jį iš pa­rei­gų.

D.Ku­p­rys bu­vo at­leis­tas rug­pjū­čio 21 die­ną – po to, kai Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pa­reiš­kė, kad jam nuo­lat ky­la in­te­re­sų konf­lik­tas nuo­mo­jan­tis že­mės skly­pus 13-oje iš 50 NŽT pa­da­li­nių pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.