Pi­ni­gai trem­ti­niams

Lietuvos Rytas - - 4 -

Per ar­ti­miau­sius tre­jus me­tus į Lie­tu­vą no­rin­tiems grįž­ti gy­ven­ti bu­vu­siems po­li­ti­niams ka­li­niams bei trem­ti­niams per­si­kel­ti ir ap­gy­ven­din­ti pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 4 mln. eu­rų. To­kį pla­ną pa­tvir­ti­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras L.Ku­ku­rai­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.