At­ka­sė ban­gi­nį

Lietuvos Rytas - - 9 -

Po­pu­lia­ria­me Aust­ra­li­jos pa­plū­di­my­je va­kar bu­vo iš­kas­ta di­džiu­lio kup­ro­to­jo ban­gi­nio mai­ta (nuo­tr.), nes vie­tos gy­ven­to­jai bai­mi­na­si, kad pū­van­ti šio gy­vū­no gai­še­na ga­li pri­vi­lio­ti ryk­lių.

Į žve­jy­bos įran­gą įsi­pai­nio­jęs 18 to­nų sve­rian­tis gy­vū­nas bu­vo iš­mes­tas į kran­tą pra­ėju­sią sa­vai­tę Port Mak­vo­ry­je, Nau­jo­jo Pie­tų Vel­so vals­ti­jo­je, apie 400 km į šiau­rę nuo Sid­nė­jaus. Pa­rei­gū­nai ban­dė nu­temp­ti 12 met­rų il­gio ban­gi­nį at­gal į jū­rą, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko.

Ka­dan­gi į tą pa­plū­di­mį, ku­ria­me bu­vo ban­gi­nio gai­še­na, ve­da tik pės­čių­jų ta­kas, pa­rei­gū­nai nu­ta­rė už­kas­ti nu­gai­šu­sį gy­vū­ną smė­ly­je. Au­gant gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mui įsi­ki­šo vals­ti­jos vy­riau­sy­bė. Ji sky­rė lė­šų ban­gi­nio pa­lai­kams iš­kas­ti, su­ka­po­ti ir iš­ga­ben­ti į są­var­ty­ną.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.