Kei­sis val­džia

Lietuvos Rytas - - 9 -

Ja­po­ni­jos pre­mje­ras Sh.Abe va­kar pas­kel­bė pa­lei­sian­tis par­la­men­tą ir su­reng­sian­tis pir­ma­lai­kius rin­ki­mus. Ja­po­ni­jos ly­de­ris ti­ki­si už­si­tik­rin­ti nau­ją ka­den­ci­ją prie tre­čio­sios pa­gal dy­dį pa­sau­ly­je eko­no­mi­kos vai­ro, au­gant įtam­pai dėl Šiau­rės Ko­rė­jos gink­la­vi­mo­si prog­ra­mų.

At­sto­vų Rū­mai bus pa­leis­ti už­po­ryt, rug­sė­jo 28-ąją. Sh.Abe ne­įvar­di­jo ga­li­mos rin­ki­mų da­tos, bet jie ga­lė­tų įvyk­ti jau spa­lio 22 die­ną, li­kus kiek dau­giau nei me­tams iki įpras­tos rin­ki­mų da­tos.

Rin­kė­jai pri­ta­ria griež­tai na­cio­na­lis­ti­nių pa­žiū­rų Sh.Abe po­zi­ci­jai dėl Šiau­rės Ko­rė­jos, per vie­no mė­ne­sio lai­ko­tar­pį pa­lei­du­sios dvi ra­ke­tas virš Ja­po­ni­jos te­ri­to­ri­jos. 44 proc. rin­kė­jų pla­nuo­ja bal­suo­ti už Sh.Abe kon­ser­va­ty­vią Li­be­ra­lų de­mo­kra­tų par­ti­ją ir tik 8 proc. pir­me­ny­bę tei­kia di­džiau­siai opo­zi­ci­nei De­mo­kra­tų par­ti­jai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.