Šiurkš­tūs pa­žei­di­mai

Lietuvos Rytas - - 9 -

Jung­ti­nės Tau­tos (JT) va­kar pas­kel­bė, kad Ru­si­jos pa­rei­gū­nai anek­suo­ta­me Kry­me įvyk­dė rim­tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų. JT įspė­jo, kad žmo­gaus tei­sių pa­dė­tis anek­suo­ta­me pu­sia­sa­ly­je smar­kiai pa­blo­gė­jo nuo ta­da, kai jį oku­pa­vo Ru­si­ja.

Tarp žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų – sa­va­va­liš­ki areš­tai ir su­lai­ky­mai, pri­vers­ti­niai din­gi­mai, ne­tin­ka­mas el­ge­sys ir kan­ki­ni­mas, ma­žiau­siai vie­na ne­teis­mi­nė eg­ze­ku­ci­ja.

Mask­va Ukrai­nai pri­klau­san­tį Juo­do­sios jū­ros Kry­mo pu­sia­sa­lį anek­sa­vo 2014 me­tų ko­vą – ne­tru­kus po to, kai per va­di­na­mą­ją Mai­da­no re­vo­liu­ci­ją Ki­je­ve bu­vo nu­vers­tas Ukrai­nos pro­ru­siš­kų pa­žiū­rų pre­zi­den­tas V.Ja­nu­ko­vy­čius.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.