Kai­nų po­ky­čiai

Lietuvos Rytas - - 12 -

Lie­tu­vos eks­por­tuo­tų pre­kių kai­nos lie­pą, pa­ly­gin­ti su 2016-ųjų lie­pos mė­ne­siu, pa­di­dė­jo 2,6 proc., o im­por­tuo­tų – 1,9 pro­cen­to. Per mė­ne­sį (lie­pą, pa­ly­gin­ti su bir­že­liu) eks­por­tuo­tų pre­kių kai­nos su­men­ko 0,3 proc., im­por­to pre­kių – 0,2 proc.

Sa­vo ruož­tu že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos Lie­tu­vo­je rug­pjū­čio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su 2016-ųjų rug­pjū­čiu, pa­di­dė­jo 18,7 pro­cen­to.

Au­ga­li­nin­kys­tės pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos per me­tus iš­au­go 6 proc., gy­vu­li­nin­kys­tės – net 29 proc. riau­sy­bei siū­lo pri­pa­žin­ti vals­ty­bei svar­biu.

Ka­syk­lą sie­kian­čios plė­to­ti įmo­nės „Mar­gasmil­tė“va­do­vas V.Sa­ba­liaus­kas ti­ki­no, kad tai pa­dės pri­trauk­ti už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų.

Anot jo, šiuo me­tu de­ra­ma­si su ga­li­mais in­ves­tuo­to­jais.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja nu­ro­dė, kad an­hidri­to ka­syk­la bū­tų įreng­ta iki 2021 me­tų, in­ves­ti­ci­jos siek­tų 30 mi­li­jo­nų eu­rų, bū­tų su­kur­ta 120 dar­bo vie­tų.

70 proc. an­hidri­to bū­tų eks­por­tuo­ja­ma į Eu­ro­pos Są­jun­gos ir tre­čią­sias ša­lis.

An­hidri­tas – eko­lo­giš­kas, į mar­mu­rą pa­na­šus mi­ne­ra­las, nau­do­ja­mas ce­men­tui, in­te­rje­ro plokš­tėms ga­min­ti, mo­no­li­ti­nėms grin­dims, jis yra amo­nio sul­fa­to trą­šų su­de­da­mo­ji da­lis.

Pa­gi­rių kai­me Kau­no ra­jo­ne yra iš­žval­gy­tas 235 hek­ta­rų an­hidri­to tel­ki­nys.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.