Klai­pė­da

Lietuvos Rytas - - 20 -

Tra­di­ci­nė­se įvai­rių trans­por­to prie­mo­nių lenk­ty­nė­se pag­rin­di­nė­mis Klai­pė­dos gat­vė­mis nuo pie­ti­nio iki šiau­ri­nio ra­jo­no ir vėl pir­mi bu­vo dvi­ra­ti­nin­kai, 7,2 ki­lo­met­ro at­stu­mą nuo pre­ky­bos cent­ro „Big“iki Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to sto­te­lės įvei­kę per 17 mi­nu­čių.

Ant­ra­sis fi­ni­šą pa­sie­kė elekt­ro­mo­bi­lis, tra­so­je už­gai­šęs 22 mi­nu­tes. Grei­ta­sis mies­to au­to­bu­sas ke­lio­nę bai­gė per 25 mi­nu­tes. Vi­si jie va­žia­vo Tai­kos pro­s­pek­tu, Til­tų ir Her­kaus Man­to gat­vė­mis. Pa­ra­le­li­ne Mi­ni­jos gat­ve rie­dė­jęs leng­va­sis au­to­mo­bi­lis ke­ly­je už­tru­ko 31 mi­nu­tę.

Ne­įti­kė­ti­nais ug­nies vi­ra­žais vir­to And­riaus Sir­tau­to „Mi­ru­sios ko­pos“, Mar­ty­no Gau­bo „Ne­pa­pras­tas ry­šys“, Ka­zio Venc­lo­vo „Mė­ne­sie­na“, Vik­to­ri­jos Bi­ti­nai­tė­sStan­ke­vi­čie­nės „Krikš­tas“ir Zig­mun­do Vil­nio „Pil­ka­sis gar­nys“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.