Su­švel­ni­no baus­mę

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mas va­kar nu­sta­tė, kad vai­ruo­to­jai, kir­tę iš­ti­si­nę gat­vės ar ke­lio li­ni­ją, ne­bū­ti­nai ne­teks tei­sės vai­ruo­ti, kaip bu­vo iki šiol.

Pa­gal pri­im­tą pa­tai­są įva­žia­vi­mas į priešprie­ši­nio eis­mo juos­tą pa­žei­džiant Ke­lių eis­mo tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mus už­trauks 60–90 eu­rų bau­dą. Taip pat nuo vie­no iki tri­jų mė­ne­sių ga­lė­tų bū­ti at­im­ta tei­sė vai­ruo­ti, jei­gu to­kiu pa­žei­di­mu bū­tų su­kel­ta pa­vo­jin­ga si­tu­aci­ja.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.