Tei­sia­mas ru­sas

Lietuvos Rytas - - 4 -

Ša­kių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pra­dė­jo nag­ri­nė­ti ne­tei­sė­to vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mo by­lą – kal­ti­ni­mai pa­teik­ti Ru­si­jos pa­sie­nio pa­rei­gū­nui R.Pe­re­gu­dui, ku­ris rug­sė­jo 9 die­ną ne­blai­vus per­plau­kė pa­sie­niu ei­nan­čią Še­šu­pės upę ir ne­tei­sė­tai at­si­dū­rė Lie­tu­vo­je.

Pro­ku­ro­rai pa­siū­lė skir­ti pa­žei­dė­jui 60 pa­rų areš­to.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.