Eu­ro­pos kal­bų die­na

Lietuvos Rytas - - 4 -

Va­kar įvai­riais ren­gi­niais – kal­bų dirb­tu­vė­mis, pro­tų ko­vo­mis, dau­gia­kal­biais po­e­zi­jos skai­ty­mais – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Aly­tu­je pa­mi­nė­ta Eu­ro­pos kal­bų die­na.

Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra 24 ofi­cia­lios kal­bos, maž­daug 60 re­gio­ni­nių bei ma­žu­mų kal­bų ir dau­giau kaip 175 mig­ran­tų kal­bos. Pa­sau­ly­je kal­ba­ma apie 7000 kal­bų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.