Su­si­ti­ko mi­nistrai

Lietuvos Rytas - - 4 -

Va­kar Vil­niu­je su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Da­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nistrai L.Lin­ke­vi­čius ir A.Sa­mu­el­se­nas ap­ta­rė dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą, re­gio­ni­nio sau­gu­mo, ES ir NATO, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo, Ry­tų kai­my­nys­tės, pa­dė­ties Ru­si­jo­je ir Ukrai­no­je klau­si­mus.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.