Už­mo­jai žlu­go

Lietuvos Rytas - - 7 -

Dar vie­nai JAV se­na­to­rei pa­prieš­ta­ra­vus nau­jau­siam res­pub­li­ko­nų ban­dy­mui pa­keis­ti anks­tes­nio pre­zi­den­to B.Oba­mos ini­ci­juo­tą svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mą mė­gi­ni­mai ją pa­nai­kin­ti, ko ge­ro, ga­lu­ti­nai žlu­go.

Se­na­to­rė S.Col­lins ta­po tre­čią­ja per du mė­ne­sius sa­vo par­ti­jos ir pre­zi­den­to D.Trum­po no­rams ne­pa­klu­su­sia po­li­ti­ke. Įsta­ty­mų pro­jek­tui prieš­ta­rau­ja res­pub­li­ko­nai J.McCai­nas ir R.Pau­las.

Res­pub­li­ko­nai 100 vie­tų Se­na­te tu­ri 52 man­da­tus, to­dėl trims se­na­to­riams iš­reiš­kus sa­vo ne­pri­ta­ri­mą mi­nė­tai ini­cia­ty­vai ne­bus su­rink­ta pa­pras­ta dau­gu­ma, ku­rios už­tek­tų pa­nai­kin­ti „Oba­ma­ca­re“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.