Pa­deg­ta me­če­tė

Lietuvos Rytas - - 7 -

Šve­di­jo­je, į va­ka­rus nuo Stok­hol­mo, va­kar anks­ti ry­te ki­lo gais­ras vie­no­je me­če­tė­je, o po­li­ci­ja šį in­ci­den­tą ti­ria kaip ty­či­nį pa­de­gi­mą. Ug­nia­ge­siai gais­rą Ereb­ru ge­si­no per nak­tį. Per šį įvy­kį žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo.

Pas­ta­rai­siais me­tais į Šve­di­ją at­vy­ko daug prie­globs­čio pra­šy­to­jų, stip­rė­jo prie­šiš­ku­mas imig­ran­tams ir dau­gė­jo kse­no­fo­bi­nių iš­puo­lių.

Sau­sio mė­ne­sį gais­ras nu­nio­ko­jo me­če­tę ne­to­li Stok­hol­mo, o per­nai spa­lį vie­nas si­ras bu­vo areš­tuo­tas dėl šii­tų mal­dos sa­lės pa­de­gi­mo ša­lies piet­va­ka­riuo­se esan­čio­je Mal­mė­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.